NIHON KOGEIKAI


GALLERY OF "NINGEN-KOKUHO" (LIVING NATIONAL TREASURE)

2009/09/21


This gallery shows the works since
THE 30th EXHIBITION OF JAPANESE TRADITIONAL ART CRAFTS (1983).


PART I: CERAMICS



SHIMIZU Uichi



TOKUDA Yasokichi



MIWA Kyusetsu



IMAIZUMI Imaemon



MATSUI Kosei



SUZUKI Osamu



INOUE Manji



KATO Takuo



FUJIWARA Yu



MIURA Koheji



YAMADA Jozan



YAMAMOTO Toshu



TSUKAMOTO Kaiji



FUJIMOTO Noudou



SAKAIDA Kakiemon



YOSHITA Minori



KONDO Yuzo



ITO Sekisui



ISEZAKI Jun



HARA Kiyoshi



NAKASHIIMA Hiroshi


GALLERY OF "NINGEN-KOKUHO" (LIVING NATIONAL TREASURE)

PART I: CERAMICS
PART II: TEXTILES
PART III: LACQUER WARE
PART IV: METAL WORK
PART V: WOODS AND BAMBOO CRAFTS
PART VI: DOLLS
PART VII: MISCELLANEOUS



TOP PAGE

NIHON KOGEIKAI
All rights reserved
2009